Văn bản tổng kết – Ngữ văn 12

Soạn bài Văn bản tổng kết – Ngắn gọn nhất

Câu 1. Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi:

a.

-Văn bản này thuộc loại văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn.

– Thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính

b.

– Mục đích: nhìn nhận, đánh giá lại hoạt động của Đội thanh niên tình nguyện số 2 Trường Đại học sư phạm Hà Nội.

– Yêu cầu: chính xác, khách quan

– Bố cục: 3 phần

* Phần mở đầu – Phần nội dung – Phần kết thúc:

Câu 2.

a.

– Loại văn bản tổng kết tri thức.

– Diễn đạt bằng phong cách ngôn ngữ khoa học.

b.

– Mục đích: Hệ thống hóa kiến thức.

– Nội dung gồm: Tóm tắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản.

Câu 3:

a.

– Mục đích:

+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn nhằm nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm khi kết thúc một công việc.

+ Văn bản tổng kết tri thức nhằm tổng kết các tri thức hoặc các thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

– Yêu cầu: Muốn viết được văn bản tổng kết cần:

+ Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.

+ Lần lượt viết các phần: mở đầu, nội dung báo cáo, kết thúc.

+ Diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng.

– Nội dung:

+ Văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn thường có các nội dung: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm,…

+ Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

b. Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc phong cách ngôn ngữ khoa học.

Luyện tập:

Câu 1:

a. Văn bản đã đạt được những yêu cầu sau của một văn bản tổng kết:

– Bố cục rõ ràng, rành mạch, đảm bảo các phần tên văn bản, nội dung chính của văn bản, chữ kí của những người chịu trách nhiệm về văn bản.

– Cách diễn đạt ở các đoạn trích nguyên văn của văn bản đảm bảo phong cách ngôn ngữ hành chính.

b. Trong văn bản có một số phần bị lược bớt (được đánh dấu bằng dấu chấm lửng). Trong các phần bị lược đi ấy, tác giả dẫn ra những sự việc mà chi đoàn đã thực hiện được về các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; việc bồi dưỡng kết nạp đoàn viên hoặc củng cố chất lượng đoàn viên…; những số liệu thực về kết quả hoạt động tình nguyện.

c. Đối chiếu với yêu cầu của một bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu nội dung: tiêu ngữ, tên cơ sở đoàn cấp trên; địa điểm, ngày tháng viết Tổng kết.

Câu 2. Hãy viết bài tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Tập làm văn) trong chương trình Ngữ văn 12.

Người viết cần hoàn thành một số nội dung sau:

– Tổng số văn bản (số bài) đã học.

– Phân loại theo đặc điểm riêng:

+ Theo thể loại: Có bao nhiêu văn bản là truyện ngắn? Bao nhiêu văn bản là thơ?

+ Theo thời kì lịch sử: bao nhiêu tác phẩm ra đời trong kháng chiến chống Pháp? Chống Mĩ? (Được học và đọc thêm).

(Nếu là Tiếng Việt, Tập làm văn cần phân loại theo nhóm bài).

– Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của các nhóm tác phẩm.

– Lập bảng thống kê các tác phẩm (bài) đã học (phụ lục).

Soạn bài Văn bản tổng kết – Ngữ Văn 12

SOẠN BÀI

I. CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT

1. Đọc văn bản tổng kết trong SGK, trang 173 và trả lời câu hỏi:

a. Phần mở đầu:

– Quốc hiệu hoặc tên tổ chức (Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường ĐHSPHN – Đội thanh niên tình nguyện số 2)

– Địa điểm, ngày… tháng… năm… (Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2007)

– Tiêu đề (Báo cáo kết quả hoạt động tình nguyện tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công với nước).

b. Phần nội dung: báo cáo gồm:

– Tình hình tổ chức địa điểm hợp đồng (…), thời gian (…) số lượng tham gia (…)

– Kết quả hoạt động (hoạt động chăm sóc thương bệnh binh và người có công với nước, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan; hoạt động ôn tập văn hóa và vệ sinh hoạt động hè cho con em thương binh, bệnh binh; hoạt động xây dựng công trình thanh niên và tặng quà thương binh, bệnh binh).

– Đánh giá chung.

c. Phần kết thúc:

Người viết báo cáo kí tên

Chú ý: Về diễn đạt, văn bản tổng kết có cách dùng từ, đặt câu ngắn gọn, chính xác, rõ ràng, mỗi việc một đề mục, mỗi ý một lần xuống dòng, gạch đầu dòng, các câu sử dụng thường lược từ ngữ.

2. Từ việc tìm hiểu ví dụ trên, hãy cho biết yêu cầu đối văn bản tổng kết.

– Văn bản tổng kết nhằm nhìn nhận, đánh giá kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm khi kết thúc công việc hay một giai đoạn công tác.

– Muốn viết được văn bản tổng kết cần:

+ Tập hợp tư liệu, số liệu đầy đủ, chính xác.

+ Lần lượt viết các phần: mở đầu, nội dung báo cáo (tình hình kết quả hoạt động công việc, bài học kinh nghiệm và kiến nghị), kết thúc.

+ Diễn đạt ngắn gọn, rõ ràng.

LUYỆN TẬP

1. Đọc văn bản (SGK, trang 176) và trả lời câu hỏi:

a. Vặn bản trên đã đạt được những yêu cầu nào của một văn bản tổng kết?

– Đảm bảo bố cục 3 phần: mở đầu, nội clung báo cáo và kết thúc.

– Diễn đạt ngắn gọn, chính xác, rõ ràng.

b. Trong văn bản có trích lược một số đoạn, một số ý được thể hiện bằng dấu ba chấm Anh (chị) đoán xem trong các đoạn bị lược ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu gì?

Trong những đoạn bị lược (…) ấy, tác giả dẫn ra những sự việc, tư liệu, số liệu:

– Kết quả của công việc giáo dục chính trị tư tưởng.

– Số đăng kí phấn đấu trong học tập và kết quả đạt được.

– Số tình nguyện viên tham gia phong trào chống tệ nạn xã hội và kết quả đạt được.

– Công tác phát triển đoàn viên.

Đốì chiếu với yêu cầu của một văn bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu một sô’ yêu cầu cần bổ sung:

– Tên hiệu cùa đoàn viên, tên đoàn trường, và tên chi đoàn.

– Mục II và mục IV nên thêm vào nội dung là kết quả công tác Đoàn.

– Đánh giá chung.

2. Hãy viết bài tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Tập làm văn) trong chương trình Ngữ văn 12.

Người viết cần hoàn thành một số nội dung sau:

– Tổng số văn bản (số bài) đã học.

– Phân loại theo đặc điểm riêng:

+ Theo thể loại: Có bao nhiêu văn bản là truyện ngắn? Bao nhiêu văn bản là thơ?

+ Theo thời kì lịch sử: bao nhiêu tác phẩm ra đời trong kháng chiến chống Pháp? Chống Mĩ? (Được học và đọc thêm).

(Nếu là Tiếng Việt, Tập làm văn cần phân loại theo nhóm bài).

– Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của các nhóm tác phẩm.

– Lập bảng thống kê các tác phẩm (bài) đã học (phụ lục).

Soạn văn lớp 12: Văn bản tổng kết

I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT

– Mục đích, ý nghĩa của văn bản tổng kết là nhìn nhận, đánh giá kết quả công việc nhằm rút kinh nghiệm.

– Văn bản tổng kết gồm 2 loại:

+ Tổng kết hoạt động thực tiễn như: văn bản tổng kết năm học; văn bản tổng kết nhiệm kỳ của Đoàn TN …

+ Tổng kết tri thức như: Tổng kết văn học dân gian Việt Nam; Tổng kết Tiếng Việt …

II. CÁCH VIẾT VĂN BẢN TỔNG KẾT

Câu 1:

a.

– Văn bản trên là văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn

– Thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính

b.

– Mục đích: nhìn nhận, đánh giá trung thực, khách quan kết quả và rút ra bài học kinh nghiệm sau khi kết thúc một hoạt động.

– Yêu cầu: chính xác, khách quan

– Bố cục: thường có 3 phần:

+ Phần đầu:

● Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tổ chức, cơ quan ban hành văn bản.

● Địa điểm, thời gian viết văn bản.

● Tiêu đề.

+ Phần nội dung:

● Nêu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công việc.

● Lần lượt tường trình và đánh giá các công việc cụ thể.

● Rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị.

+ Phần cuối:

● Nơi nhận.

● Người viết kí tên.

Câu 2:

a.

– Loại văn bản tổng kết tri thức.

– Diễn đạt bằng phong cách ngôn ngữ khoa học.

b.

– Mục đích: Hệ thống hóa kiến thức.

– Nội dung gồm: Tóm tắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản.

Câu 3:

Bạn tham khảo tại SGK Ngữ văn 12 trang 175.

III. LUYỆN TẬP

Câu 1:

a. Văn bản đã cho đạt được những yêu cầu:

– Bố cục đầy đủ 3 phần.

– Nội dung cụ thể, diễn đạt ngắn gọn, chính xác, nhận xét, kết luận đúng mực.

b. Những sự việc, số liệu trong phần bị lược bớt là:

Phần I:

– Những thuận lợi, khó khăn

– Nhiệm vụ và mục tiêu phấn đấu

Phần II; III; IV

– Những công việc, những thành tích đạt được

– Những việc chưa làm được

– Những số liệu minh họa

c. Những nội dung còn thiếu:

– Tên cơ quan ban hành văn bản

– Địa điểm, thời gian

– Bài học rút ra.

Câu 2: Người viết cần hoàn thành một số nội dung sau:

– Tổng số văn bản (số bài) đã học.

– Phân loại theo đặc điểm riêng:

+ Theo thể loại: có bao nhiều văn bản là truyện ngắn? Bao nhiêu văn bản thơ?

+ Theo thời kì lịch sử: bao nhiêu tác phẩm ra đời trong kháng chiến chống Pháp? Chống Mĩ? (được học và đọc thêm).

(Nếu là Tiếng Việt, Tập làm văn cần phân loại theo nhóm bài).

– Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của nhóm tác phẩm.

– Lập bảng thống kê các tác phẩm (bài) đã học (phụ lục).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *