Ôn tập Chương IV – Số phức – Toán 12

 Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12

 Câu 2 trang 143 SGK Giải tích 12

Bài 2. Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môdun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực.

Trả lời:

– Nếu số thực x là một số thực thì môdun x chính là giá trị tuyệt đối của số phức z.

– Nếu số phức z không phải là một số thực thì chỉ có môdun của z, không có khái niệm giá trị tuyệt đối của z.

Câu 3 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu 4 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu 5 trang 143 SGK Giải tích 12

Bài 5. Trong mặt phẳng tọa độ, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện:

a) phần thực của z bằng 1

b) phần ảo của z bằng −2

c) Phần thực của z thuộc đoạn [−1,2], phần ảo của z thuộc đoạn [0,1]

d) |z|≤2

Trả lời:

Tập hợp các điểm biểu diễn các số phức z là các hình sau:

a) Ta có x=1,y tùy ý nên tập hợp các điểm biểu diễn z là đường thẳng x=1 (hình a)

Câu 6 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu 7 trang 143 trang SGK Giải tích 12

Câu 8 trang 143 SGK Giải tích 12

Câu 1 trang 144 SGK Giải tích 12

Câu 2 trang 144 SGK Giải tích 12

Câu 3 trang 144 SGK Giải tích 12

Câu 4 trang 144 SGK Giải tích 12

Câu 5 trang 144 SGK Giải tích 12

Câu 6 trang 144 SGK Giải tích 12

Bài 6. Trong các kết luận sau, kết luận nào là sai?

A. Môdun của số phức  là một số thực

B. Môdun của số phức  là một số phức

C. Môdun của số phức z là một số thực dương

D. Môdun của số phức z là một số thực không âm.

Trả lời:

Môdun của số phức là một số phức không âm nên nó có thể bằng 0.

Chọn đáp án (C)

Câu 9 trang 144 SGK Giải tích 12

Câu 10 trang 144 SGK Giải tích 12

Câu 11 trang 144 SGK Giải tích 12

Câu 12 trang 144 SGK Giải tích 12

Câu 4.33 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.34 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

 Câu 4.35 trang 210 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.36 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.37 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

 Câu 4.38 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.39 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.40 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.41 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Câu 4.42 trang 211 sách bài tập (SBT) – Giải tích 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *