Ôn tập Chương IV – Số phức – Toán 12

 Câu 1 trang 143 SGK Giải tích 12  Câu 2 trang 143 SGK Giải tích 12 Bài 2. Tìm mối liên hệ giữa khái niệm môdun và khái niệm giá trị tuyệt đối của một số thực. Trả lời: – Nếu số thực xx là một số thực thì môdun xx chính là giá trị tuyệt đối của số […]

Read More

Bài 1. Nguyên hàm – Toán 12

Lí thuyết nguyên hàm 1, Nguyên hàm và tính chất ĐỊNH NGHĨA Kí hiệu K là khoảng hoặc đoạn hoặc nửa khoảng của R. Cho hàm số f(x) xác định trên K. Hàm số F(x) được gọi là nguyên hàm của hàm số f(x) trên K nếu F'(x) = f(x) với mọi x ∈ K. […]

Read More

Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986) – Lịch sử 12

Đất nước bước đầu đi lên chủ nghĩa xã hội (1976-1986) 1.Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước, về mặt nhà nước, nước ta chuyển sang giai đoạn đất nước độc lập, thống nhất, đi […]

Read More