Bài 44 – 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố – Địa lý 12

Phân nhóm nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố

-Trong một lớp nên chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm tìm hiểu một chủ đề sao cho bao quát hết các nội dung cần nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

-Gợi ý các chủ đề nghiên cứu về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

+Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.

+Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc thành phố.

+Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố.

+Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.

Thu nhập, xử lí số liệu

a)Thu nhập số liệu

-Phác thảo đề cương

-Xác định các nguồn thu nhập tài liệu:

+Sách, báo, tạp chí, tranh ảnh…trong đó quan trọng nhất là tài liệu địa lí địa phương.

+Niên giám thống kế của tỉnh hoặc thành phố.

+Các kết quả điều tra về tự nhiên, dân cư, kinh tế.

+Các báo cáo về tự nhiên, dân cư, kinh tế và phương hướng phát triển kinh tế của các cơ quan có thẩm quyền.

-Phân công trách nhiệm cho các cá nhân hoặc nhóm chuẩn bị tài liệu.

b)Xử lí tài liệu

-Đối chiếu, so sánh, xử lí các tài liệu thu nhập được từ các nguồn để chọn ra điểm chung mang tính thống nhất về đối tượng nghiên cứu.

-Tính toán các số liệu thống kê, lập sơ đồ, biểu bảng.

Viết báo cáo

a) Các bước tiến hành

-Xây dựng đề cương chi tiết.

-Viết báo cáo theo đề cương, chú ý làm rõ các vấn đề chính của chủ đề được phân công.

-Trong báo cáo, ngoài phần bài viết, nên có thêm các tranh ảnh, sơ đồ, biểu đồm bảng thống kê, lược đồ để minh họa cho các nhận định của mình.

b) Gợi ý nội dung

Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính.

-Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ: Ở vùng nào ? Giáp những đâu ? Diện tích của tỉnh hoặc thành phố thuộc loại lớn hay nhỏ ?

-Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh tế-xã hội.

-Gồm các huyện hoặc quận nào ? Vị trí, giới hạn của các quận hoặc huyện.

Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh hoặc thành phố.

-Các đặc điểm nổi bật nhất về tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

-Những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với đời sống và sản xuất.

Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư và lao động của tỉnh hoặc thành phố

-Đặc điểm chính về dân cư và lao động.

-Những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động đối với phát triển kinh tế-xã hội.

-Hướng giải quyết các vấn đề về dân cư và lao động.

Chủ đề 4: Đặc điểm kinh tế-xã hội của tỉnh hoặc thành phố.

-Những đặc điểm nổi bật về kinh tế-xã hội:

+Sơ lược quá trình phát triển kinh tế, trình độ phát triển kinh tế.

+Vị thế về kinh tế của tỉnh hoặc thành phố so với cả nước.

+Cơ cấu kinh tế

-Thế mạnh về kinh tế

-Hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh hoặc thành phố

Chủ đề 5: Địa lí một số ngành kinh tế chính.

-Điều kiện phát triển.

-Tình hình phát triển và phân bố của một số ngành kinh tế chính.

+Các ngành của trung ương đóng tại tỉnh hoặc thành phố.

+Các ngành của địa phương.

Nội dung bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố

Bản tổng hợp cần có các nội dung sau:

a) Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và phân chia hành chính.

b) Đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

c) Đặc điểm dân cư và lao động.

d) Đặc điểm kinh tế-xã hội.

e) Địa lí một số ngành kinh tế chính.

Cách tiến hành

a) Mỗi nhóm cử một học sinh lên trình bày về vấn đề đã lựa chọn.

b) Cả lớp thảo luận để xây dựng thành một bản tổng hợp về địa lí tỉnh hoặc thành phố.

c) Tổng kết, đánh giá về phương pháp tiến hành, nội dung và kết quả của các vấn đề đã được nghiên cứu và trình bày của từng nhóm.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *